jump to navigation

Στάδια προβολής πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά τον ΚΠολΔ 18/12/2009

Posted by Dimitris Patsikas in Αναγκαστική Εκτέλεση, Προπτυχιακές εργασίες, Πολιτική Δικονομία, Φοιτητικές μελέτες.
Tags: , , ,
trackback

(*) Με το άρθρο 935 ΚΠολΔ καθιερώνεται το σύστημα του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι» στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε να διασφαλισθεί η ταχύτερη δικαστική αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων ως προς το κύρος της και η ασφάλεια των συναλλαγών[1]. Κατά το σύστημα αυτό, όλοι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 933 ΚΠολΔ λόγοι ακυρότητας που είχαν γεννηθεί και μπορούσαν να προταθούν με προγενέστερη ανακοπή αποκλείεται να αποτελέσουν τη βάση μεταγενέστερης ανακοπής ή να ερευνηθούν επ’ ευκαιρία άλλης δίκης στην οποία ανακύπτει θέμα κύρους της ίδιας πράξης εκτέλεσης[2]. Ο ευρύς αυτός αποκλεισμός, που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως[3], καταλαμβάνει τους μη προταθέντες λόγους ακόμη κι αν δεν έχει εξαντληθεί η κατά το άρθρο 934 ΚΠολΔ προθεσμία προβολής τους[4]. Αν όμως οι αποκλειόμενοι λόγοι επιδρούν ακυρωτικά σε άλλη περαιτέρω πράξη εκτέλεσης, είναι δυνατό να προβληθούν με νέα ανακοπή εναντίον της πράξης αυτής στα χρονικά όρια του άρθρου 934 ΚΠολΔ. Ευνόητο είναι ότι από τον αποκλεισμό του άρθρου 935 ΚΠολΔ δεν καταλαμβάνονται οι λόγοι που γεννήθηκαν μετά το χρονικό σημείο έως το οποίο ήταν δυνατή η κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγων στην πρώτη δίκη. Οι οψιγενείς αυτοί λόγοι μπορούν να προταθούν με νέα ανακοπή κατά της ίδιας πράξης, εφόσον σώζεται η προθεσμία προσβολής της κατά το άρθρο 934 ΚΠολΔ[5].

Ζήτημα γεννιέται ως προς το χρόνο προβολής των νέων (πρόσθετων) λόγων ανακοπής. Σύμφωνα με τη σημαντικότερη μερίδα της νομολογίας[6] και μέρους της θεωρίας[7], το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων πρέπει να ασκείται καταρχήν οκτώ ημέρες πριν από τη συζήτηση της ανακοπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 585 παρ.2 εδ. β’ ΚΠολΔ. Ενόψει όμως της διάταξης του άρθρου 934 ΚΠολΔ, που καθιερώνει τη σταδιακή προβολή των λόγων ανακοπής, οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής πρέπει να ασκηθούν και μέσα στις προθεσμίες της συγκεκριμένης διάταξης, αλλιώς δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Επομένως, πρέπει να τηρηθούν και οι δύο προθεσμίες, δηλαδή τόσο αυτή της εμπρόθεσμης προβολής του λόγου ανακοπής κατά το άρθρο 934 ΚΠολΔ όσο και της εμπρόθεσμης ειδοποίησης του αντιδίκου κατά το άρθρο 585 ΚΠολΔ[8]. Πρόκειται για μια αυστηρή θέση, η οποία ερείδεται στην ειδικότητα της διάταξης του άρθρου 934 ΚΠολΔ σε σχέση με τη γενική ρύθμιση του άρθρου 585 ΚΠολΔ.

Η αντίθετη γνώμη που επικρατεί στη θεωρία[9] υποστηρίζει ότι είναι δυνατή η κατάθεση δικογράφου των πρόσθετων λόγων μέσα στην προθεσμία του άρθρου 585 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ, έστω κι αν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ, διότι κατά το σύστημα του νόμου στις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ υπόκειται μόνο το (κύριο) δικόγραφο της ανακοπής και όχι το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων. Ειδικότερα, η προσθήκη νέων λόγων ανακοπής υποβάλλεται στην προδικασία του άρθρου 585 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ που είναι αντίστοιχη με την προδικασία[10] η οποία απαιτείται και για το κύριο δικόγραφο της ανακοπής. Άρα, κατά την έννοια του νόμου, ο κάθε νέος λόγος ανακοπής γίνεται αντιληπτός ως νέα και αυτοτελής ανακοπή, εισαγωγική νέου αντικειμένου δίκης σε σχέση με το κύριο δικόγραφο ανακοπής[11]. Η δυνατότητα προβολής πρόσθετων λόγων ανακοπής υπό τους όρους του άρθρου 585 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ καλύπτει όχι μόνο τους λόγους που γεννήθηκαν μετά την κατάθεση του κύριου δικογράφου της ανακοπής, αλλά και εκείνους που μολονότι προϋπήρχαν και μπορούσαν να προταθούν με το κύριο δικόγραφο της ανακοπής, για οποιονδήποτε λόγο δεν περιλήφθηκαν σ’ αυτό[12].

Η δεύτερη άποψη πρέπει να προτιμηθεί ως ευνοϊκότερη για τον ανακόπτοντα και θα μπορούσε να γίνει δεκτή κατ’ οικονομία, αν καθιερωνόταν υποχρεωτικός προσδιορισμός συζήτησης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων στην ημέρα συζήτησης της ανακοπής. Έτσι, δεν θα ματαιωνόταν και ο σκοπός των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ[13].


(*) Η ανωτέρω πρόχειρη εργασία παραδόθηκε στον καθηγητή Αθανάσιο Καΐση στα πλαίσια των Ειδικών μαθημάτων εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

[1] Κεραμεύς Κ./Κονδύλης Δ./Νίκας Ν. (-Νικολόπουλος), Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 2000, εκδ. Σάκκουλα, άρ. 935 σημ. 2, σελ. 1794. Βλ. ΑΠ 41/1987 ΝοΒ 1988, σελ. 106.

[2] Χαμηλοθώρης Ι./Κλουκίνας Χ./Κλουκίνας Θ., Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Γενικό μέρος, τόμος Α’), 2003, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, θεωρία, παρ. 944, σελ. 369.

[3] Βλ. ΕφΑθ 2202/1990 Δ 1991, σελ. 523.

[4] Βλ. ΕφΑθ 2642/1974 ΝοΒ 1975, σελ. 54 με σημ. Μπρίνια. ΜονΠΑθ 4998/1975 Αρμ 1976, σελ. 325.

[5] Ποδηματά Ε., Ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 933-936 ΚΠολΔ, 1991, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 41.

[6] Βλ. ΑΠ 40/1993 Δ 1993, σελ. 1006 (παρατίθεται από Νικολόπουλο). ΑΠ 1175/1994 ΕΕΝ 1995, σελ. 685. ΑΠ 1037/1996 ΕλλΔνη 1998, σελ. 1299 (παρατίθεται και από Τσικρικά, Δ 1997, σελ. 384). ΕφΑθ 459/1993 ΝοΒ 1994, σελ. 206. ΕφΘεσ 80/1996 Αρμ 1996, σελ. 367.

[7] Νικολόπουλος, Δ 1993, σελ. 1007.

[8] Χαμηλοθώρης Ι./Κλουκίνας Χ./Κλουκίνας Θ., Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Γενικό μέρος, τόμος Α’), 2003, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, νομολογία, σημ. 395, σελ. 531.

[9] Κεραμεύς, Αρμ 1985, σελ. 452. Μάζης, ΕλλΔνη 1994, σελ. 1683. Τσικρικάς, Δ 1997, σελ. 392.

[10] Ποδηματά Ε., Ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 933-936 ΚΠολΔ, 1991, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 23-25, 26-36. Βλ. ΑΠ 8/1979 ΕΕΝ 1978, σελ. 441.

[11] Γέσιου-Φαλτσή Π., Αναγκαστική Εκτέλεση (Γενικό μέρος), 1998, εκδ. Σάκκουλα, παρ. 41, σελ. 629.

[12] Βλ. ΑΠ 814/1984 ΝοΒ 1985, σελ. 610. ΕφΑθ 3269/1986 ΕλλΔνη 1986, σελ. 1181.

[13] Κεραμεύς Κ./Κονδύλης Δ./Νίκας Ν. (-Νικολόπουλος), Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 2000, εκδ. Σάκκουλα, άρ. 934 σημ. 17, σελ. 1791.

Σχόλια»

No comments yet — be the first.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: